کلیه قوانین و مقررات این انجمن براساس قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران می باشد.