مهندس منصور شجاعی (رئیس انجمن)

دانلود رزومه

mansoorshojaee[at]yahoo.com

       
preview

  مهندس سید رهام حسینی(نایب رئیس انجمن)

دانلود رزومه

s.r.hosseini[at]tci.ir 

       

 دکتر امیر عبداللهی (دبیر و خزانه دار انجمن)

 دانلود رزومه

 a.abdollahi[at]uk.ac.ir

       
 

 مهندس عبدالوحید مهدوی نیا

 دانلود رزومه

avmnia[at]yahoo.com 

       
 

پروفسور مسعود رشیدی نژاد

دانلود رزومه

mrashidi[at]mail.uk.ac.ir

       

مهندس محمود شهبا

 دانلود رزومه

  shahba.shahba[at]gmail.com

       
  

دکتر محمد سلیمانی ساردو

دانلود رزومه

 

       

  

مهندس رضا رشیدی

دانلود رزومه

 samsepehr79[at]yahoo.com

       
   

مهندس حسین بحرالعلوم 

دانلود رزومه

 Hossein.Bahrololoom[at]gmail.com

       
 preview

 مهندس رسول مرادی

دانلود رزومه

 r.moradi[at]hiweb.ir

       
 

مهندس محمد رضا عرب زاده

 دانلود رزومه

mrarabzadeh[at]yahoo.com

       
 preview

مهندس جمال جاودان

 دانلود رزومه

 j.javedan[at]hiweb.ir 

       
 

 دکتر علیرضا پولادی

 دانلود رزومه

 alirezapouladi[at]yahoo.com 

       
 

مهندس حمیرا ایزدی 

 دانلود رزومه

 izadi6785[at]gmail.com 

       
 preview

مهندس سعید زمانی

دانلود رزومه

 zamani204[at]gmail.com