مهندس محمود شهبا(رئیس انجمن)

دانلود رزومه

  shahba.shahba[at]gmail.com

       

پروفسور مسعود رشیدی نژاد(دبیر انجمن)

دانلود رزومه

mrashidi[at]mail.uk.ac.ir

       
 

 مهندس عبدالوحید مهدوی نیا(نایب رئیس اول)

 دانلود رزومه

avmnia[at]yahoo.com 

       
 

مهندس حسین بحرالعلوم (نایب رئیس دوم)

دانلود رزومه

 Hossein.Bahrololoom[at]gmail.com

       

مهندس منصور شجاعی

 دانلود رزومه

mansoorshojaee[at]yahoo.com

       
  

دکتر محمد سلیمانی ساردو

دانلود رزومه

 

       

  

مهندس رضا رشیدی

دانلود رزومه

 samsepehr79[at]yahoo.com

       
   

مهندس سید کمال موسوی

دانلود رزومه

kamal.mosavi49[at]gmail.com

       
 

 مهندس عبدالحمید شیرنژاد

دانلود رزومه

 h_shirnejad[at]yahoo.com

       
 

مهندس محمد رضا عرب زاده

 دانلود رزومه

mrarabzadeh[at]yahoo.com

       
 

دکتر هادی زاینده رودی

 دانلود رزومه

 h.zayandehroodi[at]yahoo.com 

       
 

دکتر امیر عبداللهی

 دانلود رزومه

 a.abdollahi[at]uk.ac.ir 

       
 

مهندس حمیرا ایزدی 

 دانلود رزومه

 izadi6785[at]gmail.com 

       
 

 مهندس علیرضا پولادی

 دانلود رزومه

 alirezapouladi[at]yahoo.com 

       

حامد ایران نژاد

دانلود رزومه

irannejad_ha[at]golgohar.com